header-photo

asean-info.com

 

  บรูไนดารุสซาลาม - การเมืองและการปกครอง  

บรูไนได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 หลังจากอยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษมานานถึง 95 ปี ปัจจุบันปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

brunei politics KING
สมเด็จพระราชาธิปดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์

พระมหากษัตริย์ของบรูไนจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ สำหรับพรรคการเมืองจะถูกจำกัดบทบาทอย่างมาก ไม่มีการเลือกตั้งภายในประเทศ โดยสมเด็จพระราชาธิปดี สืบทอดตามตระกูล

บรูไนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขต คือ บรูไน-มูอารา, เบเลต, ตูตง และเตมบูรง

 

ผู้นำประเทศบรูไนดารุสซาลาม

brunei politics KING
สมเด็จพระราชาธิปดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์

ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร สมเด็จพระราชาธิปดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah) สมเด็จพระราชาธิปดีองค์ที่ 29

 
brunei flag     บรูไนดารุสซาลาม      brunei flag