header-photo

asean-info.com

 

  กัมพูชา - ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh)
ศาสนาประจำชาติ : พุทธ (นิกายเถรวาท)
วันชาติ : 9 พฤศจิกายน
ภาษาประจำชาติ : ภาษากัมพูชา
ภาษาราชการ : ภาษากัมพูชา
เวลา : + 7 GMT (เท่ากับประเทศไทย)
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 30 เมษายน พ.ศ. 2542
   
 
ประชากร  
มีจำนวนประชากรประมาณ 14.13 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา รองลงมาคือ เวียดนาม จีน และอื่นๆ

 

กัมพูชาเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้รวบรวมอาณาจัรขอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน พ.ศ.1345 ซึ่งอาณาจักรมีความรุ่งเรืองกว่า 600 ปี หลังจากนั้นตกเป็นประเทศราชอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลากว่า 400 ปี จนกระทั่งถูกฝรั่งเศสยึดเป็นอาณานิคมในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24

 

ปี พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตามข้อตกลงในสนธิสัญญาเจนีวา

ปี พ.ศ. 2513 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐ แต่กลับล่มสลายใน พ.ศ. 2518 เมื่อ เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา ภายใต้การนำของพล พต ขึ้นเป็นผู้นำ

ปี พ.ศ. 2522 กลุ่มกัมพูชาฝ่ายซ้ายล้มล้างรัฐบาลของเขมรแดง และปกครองประเทศ

ปี พ.ศ. 2535 กองกำลังสหประชาชาติ (UNTAC) เข้าจัดการและฟื้นฟูกัมพูชา โดยแต่งตั้งให้มีนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ เจ้านโรดมรณรฤทธิ์ และฮุนเซน ต่อมาฮุนเซนได้ทำการรัฐประหาร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ในปี พ.ศ. 2541 โดยที่ตนเองได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมาจนถึงปัจจุบัน

cambodia flag     กัมพูชา     cambodia flag