header-photo

asean-info.com

  สิงคโปร์ - ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)
ศาสนาประจำชาติ : ไม่มีศาสนาประจำชาติ
    (ส่วนใหญ่นับถือพุทธ รองลงมาคือ อิสลาม คริสต์ ฮินดูและลัทธิเต๋า)
วันชาติ : 9 สิงหาคม
ภาษาประจำชาติ : ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู
ภาษาราชการ : อังกฤษ จีน มาเลย์ และภาษาทมิฬ
เวลา : + 8 GMT (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (สมาชิกก่อตั้ง)
 
ประชากร  
มีจำนวนประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมาที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และประชากรก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน รองลงมาคือชาวมาเลย์ และชาวอินเดีย

 

ในอดีต ปี พ.ศ. 2054 สิงค์โปรตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกส ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2434 เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ (Sir Stamford Raffles) ตัวแทนของบริษัท บริติชอินเดียตะวันออก (The British East India Company) เดินทางมาตกลงการค้ากับสุลต่านผู้ปกครองสิงคโปร์ โดยมีการลงนามทำข้อตกลงเพื่อให้สิทธิ์แก่อังกฤษ ในการก่อตั้งสถานี้การค้าที่สิงคโปร์ และจัดตั้งเป็นท่าเรือปลอดภาษี ต่อมาอังกฤษก็เข้ายึดครองสิงคโปร์ไว้

 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น แต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม สิงคโปร์ก็กลายเป็น เมืองขึ้นของอังกฤษอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2506 สิงคโปร์ได้รรับเอกราชจากอังกฤษ และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายา หรือมาเลเซีย

สุดท้ายในปี พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ขอแยกตัวออกจากมาเลเซีย และประกาศตัวเป็นเอกราช ตั้งแต่นั้นมาสิงคโปร์ ได้พยายามพัฒนาและปรุงประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และประชากรมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่สูงสุด

singapore flag     สิงคโปร์     singapore flag