header-photo
 

 บรูไนดารุสซาลาม - ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ : บรูไน

Brunei Map

บรูไนมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น 64% ของพื้นที่ประเทศไทย) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนติดกับมาเลเซียทั้งหมด ยกเว้นทางด้านทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้

Brunei Map

ประเทศประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนไม่ติดกัน

  - พื้นที่ด้านตะวันตก มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 97%

  - พื้นที่ด้านตะวันออก มีประชากรเพียง 3% (ประมาณ 10,000 คน) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา

 

สำหรับพื้นที่ชายฝั่งด้านเหนือนั้นติดกับทะเลจีนใต้ และพรมแดนที่เหลือทั้งหมดถูกล้อม รอบด้วยรัฐซาราวัก ของมาเลเซีย

สภาพภูมิอากาศของบรูไน : บรูไน

มีภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิและความชื้นสูง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี 28 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี

 

brunei flag     บรูไนดารุสซาลาม      brunei flag