header-photo

asean-info.com

 

ลิงค์น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียน (Useful Links : ASEAN)

 

asean community
เวปไซต์ทางการของอาเซียน
thailand
เวปไซต์กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (ไทย)
thailand
เวปไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ไทย)
thailand
เวปไซต์ข้อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์(ไทย)
thailand
เวปไซต์ทางการการท่องเที่ยวแห่งประไทย
brunei
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวบรูไน
cambodia
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวกัมพูชา
indonesia
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
lao
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวลาว
malaysia
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวมาเลเซีย
myanmar
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวเมียนมาร์
philippines
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์
singapore
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวสิงคโปร์
vietnam
เวปไซต์ทางการของการท่องเที่ยวเวียดนาม