header-photo

asean-info.com

  ลาว - ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ตัวย่อ สปป.ลาว
    (The Lao People's Democratic Republic)
เมืองหลวง : เวียงจันทน์ (Vientiane)
ศาสนาประจำชาติ : ศานาพุทธ นิกายเถรวาท
วันชาติ : 2 ธันวาคม
ภาษาประจำชาติ : ภาษาลาว
ภาษาราชการ : ภาษาลาว
เวลา + 8 GMT (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540
 
ประชากร  
มีจำนวนประชากรประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มชนชาติ คือ ลาวลุ่มประมาณ 68% ลาวเทิงประมาณ 22% และที่เหลือเป็นลาวสูงประมาณ 9% รวมทั้งสามกลุ่มเป็น 68 ชนเผ่า

 

ในอดีตลาวเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามนานถึง 114 ปี จนถึงปีพ.ศ. 2436 สยามได้เกิดข้อขัดแย้งกับฝรั่งเศสในเรื่อง อำนาจเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง จนเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ดินแดนลาวเกือบทั้งหมดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ ฝรั่งเศส และถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศส

 

ฝรั่งเศสแพ้สงครามกับเวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวจึงได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2496 โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรง ตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์)

พ.ศ. 2505 เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์เสด็จสวรรคต เจ้าสว่างวัฒนาจึงขึ้นครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตแทน ขณะนั้นเอง เจ้าสุภานุวงศ์ หนึ่งในคณะลาวอิสระประกาศตนว่าเป็นคอมมิวนิสต์ และเป็นหัวหน้าขบวนการปะเทดลาว

ในปี พ.ศ.2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวโดยการนำของเจ้าสุภานุวงศ์ ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต และเวียดนามเหนือ เข้ายึดอำนาจจากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงยินยอมสละราชสมบัติ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว จึงประกาศสถาปนาประเทศลาวเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518

lao flag     ลาว     lao flag