header-photo

asean-info.com

  เมียนมาร์ - ข้อมูลทั่วไป  

 

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
    (Republic of the Union of the Myanmar)
เมืองหลวง : เนปิดอว์ (Nya Pyi Daw) เมืองหลวงเดิมคือ ย่างกุ้ง
ศาสนาประจำชาติ : พุทธ
วันชาติ : 4 มกราคม
ภาษาประจำชาติ : ภาษาเมียนมาร์
ภาษาราชการ : ภาษาเมียนมาร์
เวลา : + 6.30 GMT (เร็วกว่าประเทศไทย 30 นาที)
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน : 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2540

 

ประชากร  
มีจำนวนประชากรประมาณ 55 ล้านคน มีหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่มีเชื้อชาติ เมียนมาร์ รองลงมาคือ ไทยใหญ่ มอญ ยะไข่ กะเหรี่ยง คะฉิ่น ไทย และชิน

ประเทศเมียนมาร์ (Burma หรือ Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่สุด และมีพรมแดนติดต่อกับ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ลาว อินเดีย และ บังคลาเทศ

 

แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 เมียนมาร์ ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar การเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ต้องการให้มี ความหมายถึงชื่อของประเทศซึ่งรวมชนกลุ่มชาติพันธ์ุทุกเชื้อชาติ ไม่ได้หมายถึง เฉพาะชนชาติ “พม่า” แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นชื่อประเทศที่เปลี่ยนใหม่นี้ จึงแสดงให้เห็นถึงนโยบายสมานฉันท์และต้องการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้น ภายในประเทศ

พม่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา เพราะมีการทำสงครามช่วงชิงอิทธิพล และขยายอำนาจกันมาตลอด แรกเริ่มชนเผ่ามอญข้ามาตั้งรกรากในพม่า หลังจากนั้นดินแดนนี้ก็ถูกชนชาติต่างๆ เข้ามาผลัดเปลี่ยนยึดครองจนตกเป็น อาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 ต่อมามีการก่อตั้งกลุ่มสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้าน ฟาสซิสต์ โดยคณะของอองซาน เพื่อเจรจาเรียกร้องเอกสาชจากอังกฤษ

พม่าได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 (จึงได้ถือวันที่ 4 มกราคม ของทุกปีเป็นวันชาติ) โดยมีนายอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมาร์ อย่างไรก็ดีในปี 2505 นายพลเนวินทำการก่อรัฐประหาร และยึดครองอำนาจ จากรัฐบาลของนายอูนุ และเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบเผด็จการและปิดประเทศ

 

ปี พ.ศ. 2531 เกิดเหตุการณ์ 8888 (8 สิงหาคม ค.ศ. 1988) ชาวพม่ากว่าหนึ่งล้านคนชุมนุมประท้วงรัฐบาล และทหารลงมือฆ่าประชาชนจำนวนมาก

ปี พ.ศ.2532 พม่าเปลี่ยนชื่อประเทศจาก "Burma" เป็น "Myanmar" และสภาฟื้นฟูกฏระเบียบของชาติหรือสลอร์ จัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ผลการเลือกตั้งนางอองซาน ซูจีได้รับชัยชนะ แต่สภาสลอร์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และสั่งกักบริเวณนาง

ปี พ.ศ. 2554 สภาสลอร์เปลี่ยนเป็นสภาแห่งสันติภาพและพัฒนาประเทศ มีรัฐบาลชุดแรกนำโดยพลเอก เต็ง เส่ง ปกครองประเทศและเปลี่ยนชื่อจาก "สหภาพพม่า" เป็น "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์"

ปัจจุบันนางอองซาน ซูจี ได้รับการปล่อยตัวแล้ว และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดี ของนาง ก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555

myanmar flag     เมียนมาร์     myanmar flag