header-photo

asean-info.com

 

  ประเทศไทย - การเมืองและการปกครอง  

 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีรัฐสภาทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และสมาชิกวุฒิสภา และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและต้องสังกัดพรรคการเมือง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประเทศไทยแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 76 จังหวัด (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) โดยจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดล่าสุดที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

 

 

ผู้นำประเทศประเทศไทย thailand flag

นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา

     ประมุข :พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     นายกรัฐมนตรี : พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา (คนที่ 29)

    

     

 

thailand flag     ประเทศไทย     thailand flag