header-photo
 

 ประเทศไทย - ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ : ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

มีพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอาเซียน รองจาก อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 50 ของโลก) ตั้งอยู่ในอินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ใจกลางกลุ่มประเทศอาเซียน

ทิศเหนือ ติดกับเมียนมาร์ (2,202 กิโลเมตร - รวมทั้งหมด) และลาว (1,750 กิโลเมตร - รวมทั้งหมด)
ทิศใต้ ติดกับมาเลเซีย (576 กิโลเมตร) และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับลาวและกัมพูชา (798 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน และเมียนมาร์
 

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 6 ภาค มีลักษณะภูมิประเทศต่างกันไป คือ

ภาคเหนือ : มีภูเขาสูง โดยจุดสูงสุดคือยอดดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก ทำการเกษตร
ภาคกลาง : เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด
ภาคใต้ : ติดกับทะเลทั้งสองฝั่ง มีจุดแคบสุดที่คอคอดกระจังหวัดระนอง
ภาคตะวันออก : มีชายฝั่งทะเลเรียบยาว และโค้งเว้า
ภาคตะวันตก : เป็นหุบเขาและแนวเทือกเขา

 

สภาพภูมิอากาศ : ประเทศไทย

มีภูมิอากาศแบบร้อนชึ้น แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

   * ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน

   * ในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน

   * ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูหนาว

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส

 

thailand flag     ประเทศไทย     thailand flag