header-photo

asean-info.com

 

  ประเทศไทย - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : ประเทศไทย

thailand flagพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชบัลลังก์ นานที่สุดในโลกที่มีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอัน หลากหลาย ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวโลก

 

thailand flagหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ปูชนียบุคคลของไทยที่เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง และศิลปินแห่งชาติ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลสำคัญของโลกใน 4 สาขา ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในปี พ.ศ. 2552

 

thailand flagพุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์
พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์
ได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธรรม เป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม และมีผลงานปรากฏมากมายทั้งในรูปพระธรรมเทศนาและงานเขียน

 

สถานที่สำคัญ : ประเทศไทย

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว (Temple of The Emerald Buddha)
thailand flagวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว (Temple of The Emerald Buddha):
เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ในสมัยอยุธยา โดยวัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่

 

ไทยมีสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งหมด 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง คือ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นครประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง นอกจากนั้นยังมีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อีก 2 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง และป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya)
thailand flagนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (Historic City of Ayutthaya):
เป็นเมืองหลวงเก่า เป็นแหล่งศึกษาประวัตศาสตร์สำคัญ มีโบราณสถานซึ่งประกอบด้วยพระปรางค์ และวัดขนาดใหญ่ จำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต จึงได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2534

  

นครประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริวาร (History Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)
thailand flagนครประวัติศาสตร์ สุโขทัย และเมืองบริวาร (History Town of Sukhothai and Associated Historic Towns):
ประกอบด้วยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร โดยมีวัดและแหล่งโบราณคดี ใช่วงเริ่มต้นของศิลปะไทย เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Bann Chiang Archaeological Site)
thailand flagแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Bann Chiang Archaeological Site):
อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การดำรงชีวิตของมนุษย์ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2535

  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง (Tungyai Naresuan - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary)
thailand flagเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง (Tungyai Naresuan - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary) :
มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรี และตาก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติในปี พ.ศ. 2534

ป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (Dong Payayen - Khao Yai Forest Complex)
thailand flagป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (Dong Payayen - Khao Yai Forest Complex) :
อยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา และตาพระยา โดยมีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่หลากหลาย จึงได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี พ.ศ. 2548

 

เหตุการณ์สำคัญ : ประเทศไทย

-  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฏรได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในวันที่
24 มิถุนายน พ.ศ.2482 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อจาก "ประเทศสยาม" เป็น "ประเทศไทย"
9 มิถุนายน พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 มหาวาตภัยแหลมตะลุมพุก
14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เหตุการณ์ทางการเมือง "14 ตุลา"
17-19 พฤษภาคม พ.ศ.2535 เหตุการณ์ทางการเมือง "พฤษภามหาวิปโยค"
19 กันยายน พ.ศ.2549 เกิดรัฐประหาร นำโดยพลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน

 

thailand flag     ประเทศไทย     thailand flag