header-photo

asean-info.com

  เมียนมาร์ - ธงชาติ/สัญลักษณ์   

 

ธงชาติ : เมียนมาร์

ธงชาติเมียนมาร์
มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง
- สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า
- สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาดิิ
- สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด
- ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

 

 

สัญลักษณ์ : เมียนมาร์

สัญลักษณ์ เมียนมาร์
ตราแผ่นดินของพม่า เป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แบบตรานี้ ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 8 ของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งได้รับการรับรองด้วย การลงประชามติในปี พ.ศ. 2551

 

 

myanmar flag     เมียนมาร์     myanmar flag