header-photo

asean-info.com

 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security Community : APSC) - ความร่วมมือที่ผ่านมา

 

ตั้งแต่มีการก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 กลุ่มประเทศสมาชิกมีการร่วมมือกันในเรื่องของการเมืองและความมั่นคงในส่วนภูมิภาคคือ

 

- ปี 2514 ร่วมลงนามว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality - ZOPFAN)

 

- ปี 2519 ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation - TAC)

 

 

- ปี 2537 ริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค (ASEAN Regional Forum - ARF)

 

- ปี 2538 ร่วมลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty - SEANWFZ)