header-photo

asean-info.com

 

ธงประจำอาเซียน (ASEAN Flag)

ASEAN Flag

 

ธงอาเซียน แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียน

สีของธง ได้แก่ น้ำเงิน แดง ขาว และเหลือง ซึ่งแสดงถึงสีหลักในธงชาติของบรรดประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด

   สีน้ำเงิน แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ

   สีแดง บ่งชี้ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

   สีขาว แสดงความบริสุทธิ์

   สีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง

   รวงข้าว แสดงถึงความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้งอาเซียนให้มีอาเซียนที่ประกอบด้วยบรรดาประเทศทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว

   วงกลมแสดงถึงเอกภาพของอาเซียน

 

รายละเอียดแถบสีที่ได้รับการรับรองสำหรับสีของธงอาเซียน ได้แก่

   น้ำเงิน : แถบสี 19-4053 TC

   แดง : แถบสี 18-1655 TC

   ขาว : แถบสี 11-4202 TC

   เหลือง : แถบสี 13-0758 TC

 

สำหรับสีที่ใช้ในการพิมพ์ รายละเอียดของแถบสี (ยกเว้นสีขาว) ให้เป็นไปตามสีของดวงตราอาเซียน ได้แก่

   น้ำเงิน : แถบสี 258 หรือสีชุด 100C 60M 0Y 6K

   แดง : แถบสีแดง 032 หรือสีชุด 0C 91M 87Y 0K

   เหลือง : แถบสีชุดสีเหลือง หรือสีชุด 0C 0M 100Y 0K

สัดส่วนของความกว้างต่อความยาวของธงคือ สองต่อสาม และรายละเอียดของขนาดธงมีดังนี้

   ธงตั้งโต๊ะ : 10 ซม. x 15 ซม.

   ธงประดับห้อง : 100 ซม. x 150 ซม.

   ธงประจำรถ : 10 ซม. x 30 ซม.

   ธงภาคสนาม : 200 ซม. x 305 ซม.