header-photo

asean-info.com

 

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political - Security Community : APSC) - วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประชาคมเพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคง เพื่อความ ปลอดภัยของประชาชน

 

เป้าหมายหลักของการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้ระบุไว้ในหมวดที่หนึ่งของกฏบัตร อาเซียน มีใจความสำคัญ คือ

1. เพื่อธำรงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้งส่งเสริมสร้าง คุณค่าทางสันติภาพในภูมิภาคให้มากขึ้น

2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการกลับคืนสู่สภาวะปกติของภูมิภาค โดยการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

3. เพื่อธำรงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และปราศจาก อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่นๆ ทุกชนิด

4. เพื่อประกันว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยู่ร่วมกันกับประชาคมโลกได้โดยสันติในสภาวะ ที่เป็นธรรม มีประชาธิปไตยและมีความปรองดองกัน

 

5. เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐสมาชิกของอาเซียน

6. เพื่อตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ ต่อสิ่งที่ท้าทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งท้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ

7. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคง และปราศจากยาเสพติด สำหรับประชาชนของอาเซียน

8. เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์รวมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียน ในฐานะพลังขับเคลื่อนหลักใน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และไม่ปิดกั้น