header-photo

asean-info.com

 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) - วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประชาคมเพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและมีความ มั่นคง ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน

 

เป้าหมายหลักของการร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งได้ระบุไว้ในหมวดที่หนึ่งของกฏบัตรอาเซียน มีใจความสำคัญ คือ

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำให้แน่ใจว่าในภูมิภาคมีการคุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพลังประชาชนและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน

3. เพื่อเพิ่มพูนความเป็นอยู่ที่ดีและการดำรงชีวิตของประชาชนอาเซียน ด้วยการให้ประชาชน มีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม

4. เพื่อส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีส่วน ร่วมและได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมของอาเซียน

5. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยผ่านการส่งเสริมความสำนึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น

 

ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนงาน ประกอบด้วยความร่วมมือหลักได้แก่

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)

2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)

3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)

4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sustainability)

5. เอกลักษณ์อาเซียน (Common ASEAN Identity)

6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)