header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ลาวปรับ "ค่าธรรมเนียมเข้า-ออกประเทศ" กำหนดเรตเป็นดอลลาร์แต่ให้จ่ายเป็นกีบ

ASEAN News

1 กุมภาพันธ์ 2567 :  รัฐบาลลาวปรับปรุงค่าธรรมเนียม-ค่าบริการเอกสารเดินทางเข้าออกประเทศใหม่ รับปีท่องเที่ยวลาว 2024 หลายคนตั้งข้อสังเกต หลายรายการกำหนดอัตราเป็นดอลลาร์สหรัฐ แต่บังคับให้จ่ายเป็นเงินกีบ เก็บค่าวีซ่าเข้าประเทศจากคนจีนกับเวียดนามต่ำกว่าชาติอื่น

วานนี้ (31 ม.ค.) รัฐบาลลาวได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติฉบับที่ 001/ปปท. เรื่องการปรับปรุงค่าธรรมเนียมและค่าบริการในขอบเขตการต่างประเทศใหม่ ลงนามโดยนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ ประธานประเทศ สปป.ลาว

เนื้อหาของรัฐบัญญัติฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เกี่ยวกับการออกเอกสารเดินทางเข้า-ออกประเทศลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรัฐมีงบประมาณเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่าย ซื้อ และบำรุงอุปกรณ์ ตลอดจนเป็นการบริหารการพิมพ์หนังสือผ่านแดนให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และยังมีส่วนเป็นรายได้เข้าสู่ระบบงบประมาณของรัฐเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ปรับปรุงใหม่ มีหลายรายการที่ถูกกำหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่ในท้ายของรัฐบัญญัติฉบับนี้เขียนบังคับไว้ชัดเจนว่า ผู้มาขอใช้บริการต้องจ่ายเป็นเงินกีบ โดยคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐประกาศออกมาในแต่ละวัน ตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่ง สปป.ลาว

นอกจากนี้ ค่าวีซาเข้าประเทศลาว หากเป็นชาวจีนและชาวเวียดนามจะถูกคิดในอัตราที่ต่ำกว่าชาวต่างชาติอื่นๆ

สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ปรับปรุงใหม่ให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมที่ทำในประเทศ
- การทำหนังสือผ่านแดนทั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าธรรมเนียมคนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ
- การขอวีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง ระยะ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 300,000 กีบ ระยะ 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 600,000 กีบ และระยะ 12 เดือน คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,200,000 กีบ
- การขอวีซ่าหน้าด่านสากล สำหรับชาวต่างชาติเสียค่าธรรมเนียม 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง
- การขอวีซ่าออนไลน์ (e-Visa) เพื่อเข้าประเทศลาว สำหรับชาวต่างชาติเสียค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง
- การขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศลาว ทั้งที่หน้าด่านสากลและทางระบบออนไลน์ สำหรับชาวจีนและชาวเวียดนามเสียค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมที่ทำกับสถานกงสุลลาวในต่างประเทศ
- สำหรับพลเมืองลาว การทำบัตรกงสุล การต่ออายุการใช้บัตรกงสุล การออกเอกสารเดินทางชั่วคราวให้พลเมืองลาวใช้เดินทางกลับประเทศ และการออกเอกสารรับรองของสถานกงสุล คิดรายการละ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง
- การขอวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ เสียค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง
- การขอวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวเวียดนาม เสียค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง
- การขอวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวจีน เสียค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง

ค่าบริการด้านต่างๆ ของสถานกงสุลลาว
- การออกหนังสือผ่านแดนที่ไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าพิมพ์หนังสือผ่านแดนและค่าสติกเกอร์วีซ่า) ค่าบริการคนละ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบ
- การออกหนังสือผ่านแดนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ค่าพิมพ์หนังสือผ่านแดนและค่าสติกเกอร์วีซ่า) ค่าบริการคนละ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อใบ
- การออกหนังสือผ่านแดนแบบด่วนภายใน 1 วัน ค่าบริการคนละ 1,000,000 กีบ ภายใน 3 วัน ค่าบริการคนละ 500,000 กีบ และภายใน 5 วัน ค่าบริการคนละ 300,000 กีบ
- การออกหนังสืออนุญาตสำหรับวีซ่ากับด่านสากล ค่าบริการคนละ 10,000 กีบ
- การออกหนังสือบัตรพักอาศัยชั่วคราว และการต่ออายุบัตรพักอาศัยชั่วคราว ค่าบริการคนละ 20,000 กีบต่อรายการ
- การออกวีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ค่าบริการคนละ 50,000 กีบ
- ส่งโทรสารอนุมัติวีซ่า ถึงสำนักงานผู้แทนลาวที่ประจำอยู่ต่างประเทศ ค่าบริการ 50,000 กีบ ต่อฉบับ
- ค่าบริการออกวีซ่าออนไลน์ (e-Visa) 1-3 ดอลลาร์สหรัฐ

- การรับรองเอกสารกงสุลสำหรับนิติบุคคลและพลเมืองลาว ค่าบริการ 30,000 กีบต่อฉบับ
- การรับรองเอกสารกงสุลสำหรับนิติบุคคลและพลเมืองต่างประเทศ ค่าบริการ 100,000 กีบต่อฉบับ

ค่าบริการของสำนักงานผู้แทนลาวในต่างประเทศ
- การออกบัตรกงสุลและต่อบัตรกงสุลให้พลเมืองลาว ค่าบริการรายการละ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง
- การรับรองเอกสาร สำหรับนิติบุคคลและพลเมืองต่างประเทศ ค่าบริการ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อครั้ง.
แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน