header-photo
 

ข่าวสารอาเซียน (ASEAN News)

 

ลาวเตรียมสร้างสมาร์ทซิตีรับโครงข่ายคมนาคม

ASEAN News

15 พฤศจิกายน 2564 : นครหลวงเวียงจันทน์สั่งห้ามทำธุรกรรมที่ดินทุกชนิดในพื้นที่ 2 เมืองเศรษฐกิจฟากตะวันออก เพื่อเตรียมสร้างขึ้นเมืองเมืองอัจฉริยะ รองรับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมจีน-ลาว-ไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ ได้มีหนังสือแจ้งการเลขที่ 083/หนว. สั่งห้ามทำธุรกรรมใดๆบนที่ดินหรืออสังริมทรัพย์ในพื้นที่ 5 บ้าน (เทียบเท่าตำบล) ของเมืองไซเสดถา และอีก 7 บ้าน ของเมืองหาดซายฟอง

โดย 5 บ้านในเมืองไซเสดถา ประกอบด้วย บ้านจอมสี บ้านนาควายใต้ บ้านนาควายกลาง บ้านนาโน และบ้านนาไห ส่วน 7 บ้านในเมืองหาดซายฟอง ได้แก่ บ้านดงโพนแฮ่ บ้านคำจะเลิน บ้านหนองแปนเหนือ บ้านหนองแปนใต้ บ้านเชียงควน บ้านท่าพะ และบ้านหนองพง (ดูแผนที่ประกอบ)

ธุรกรรมที่ถูกสั่งห้ามมีตั้งแต่ห้ามบุคคล นิติบุคคล เจ้าหน้าที่รัฐบุกรุก หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในพื้นที่นี้ ส่วนผู้ที่อาศัยหรือครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นี้อยู่แล้วถูกห้ามปลูกสร้าง ต่อเติม ซื้อ ขาย จำนอง โอนสิทธิการใช้ที่ดิน ขุดหนองน้ำ รวมถึงการขุดหน้าดิน

เหตุผลที่ต้องมีคำสั่งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือเมืองทันสมัย (Smart City) และกำลังจะมีการสำรวจปักปันเขตที่แน่นอนก่อนเริ่มต้นโครงการ จึงจำเป็นต้องสั่งห้ามการทำธุรกรรมทุกอย่างเอาไว้ก่อน

เมืองหาดซายฟอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองเวียงจันทน์ และอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองหนองคาย เป็นที่ตั้งของโครงการเวียงจันทน์ โลจิสติก พาร์ก ท่าบก (Dry Port) และศูนย์ขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ ของโครงการทางรถไฟลาว-จีน และสถานีรถไฟท่านาแล้ง ที่เชื่อมกับโครงข่ายทางรถไฟของไทย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่สถานีหนองคาย

 
เมืองไซเสดถา อยู่ทางตะวันออกของตัวเมืองเวียงจันทน์ เป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาครบวงจรไซเสดถา และเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวง ไซเสดถาอยู่ทางใต้ของเมืองไซทานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ ต้นทางของโครงการรถไฟลาว-จีน ที่กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ เมืองไซเสดถาจึงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟลาว-จีน กับโครงข่ายรถไฟลาว-ไทย

รัฐบาลลาวดำริจะทำโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ปีนี้ กรมที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรองพื้นที่ของเมืองอัจฉริยะให้อยู่ในเขตเมืองไซเสดถา และหาดซายฟอง จากนั้นในเดือนกรกฎาคม เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้แต่งตั้งคณะชี้นำ เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูลเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของทั้ง 2 เมือง ก่อนเริ่มขั้นตอนการสำรวจความเป็นไปได้โครงการเมืองอัจฉริยะ.

 

แหล่งข้อมูล ภาพและข่าว : เมเนเจอร์

กลับหน้าหลัก ข่าวสารอาเซียน