header-photo

asean-info.com

 

  เวียดนาม - ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  

ภายใต้การดำเนินนโยบายโด๋ยเม้ยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลเวียดนาม ได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะการเมืองที่มั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเวียดนามทำีการปฏิรูปทั้งภาคเศรษฐกิจและการเงิน โดยมีการปรับตัวเองจากระบบเศรษฐกิจที่มีการควบคุมจากส่วนกลาง มาเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาด การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตที่สูงมาก และมีศักยภาพการส่งออกด้านน้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในขณะนี้ นอกจานั้นยังดำเนินนโยบายที่เปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเวียดนามกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก

อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมา เวียดนามก็ประสบกับปัญหาการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากภาวะเงินเฟ้อในประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกมีราคาสูงขึ้นด้วย ทำให้สูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลก เพื่อแก้ปัญหานี้ ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้า และลดการขาดดุลการค้า อีกทั้งยังลดความสำคัญของการ จัดกิจกรรมแสดงสินค้าของต่างชาติในประเทศลง

 

เกี่ยวกับด้านทรัพยากร เวียดนามจัดว่าเป็นประเทศที่มีีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังงานและแร่ธาติ เวียดนามมีแหล่งน้ำมันดิบกระจายอยู่ทั่วทุกภาค ทำให้เวียดนาม เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอันดับสามของอาเซียน (รองจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย)

นอกจากน้ำมันแล้ว เวียดนามยังมีก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน อีกมากมายเช่นเดียวกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร เวียดนามส่งออกสินค้าหลายตัว เช่น ส่งออกพริกไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่งออกข้าว เป็นอันดับสองของโลก (รองจากไทย) ส่งออกกาแฟเป็นอันดับสองของโลก (รองจากบราซิล) และส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นอันดับสองของโลก (รองจากอินเดีย) เป็นต้น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : วัตถุดิบ วัสดุสิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องจักรผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันดิบ เสื้อผ้าและสิ่งทอ อารหารทะเล ยางพารา ข้าว กาแฟ รองเท้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ จีน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน

 

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน : เวียดนาม

vietnam money
สกุลเงิน
: ด่อง (Dong) ตัวย่อ VND
อัตราแลกเปลี่ยน
: 737 ด่อง = 1 บาท
(ข้อมูล กรกฎาคม ปี 2563)
23,180 ด่อง = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

 

จุดอ่อน/จุดแข็ง : เวียดนาม

จุดแข็ง : จำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 14 ของโลก (ประมาณ 86 ล้านคน)
  : มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
  : มีแนวชายทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร
  : การเมืองมีเสถียรภาพ
  : ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน (รองจากกัมพูชา)
   
จุดอ่อน : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
  : ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง

vietnam flag     เวียดนาม     vietnam flag