header-photo
 

 สิงคโปร์์์ - ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ : สิงคโปร์

แผนที่ประเทศสิงคโปร์

มีพื้นที่ประมาณ 697 ตารางกิโลเมตร (มีขนาดประมาณเท่ากับเกาะภูเก็ตของไทย) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 1 เกาะ (เกาะสิงคโปร์) และเกาะขนาดเล็กอีกกว่า 60 เกาะ

    ทิศเหนือ ติดกับประเทศมเลเซีย - Jahor Baru

    ทิศใต้ ติดกับช่องแคบมะละกา

    ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้

    ทิศตะวันตก ติดกับมาเลเซีย

 

ลักษณะภูมิประเทศ ภาคกลางและ ภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลาง เป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ (165 เมตร) เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ พื้นที่ทางภาคตะวันออกเป็นทีราบต่ำ มีพื้นที่บริเวณชายฝั่งเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็น ท่าเรือ

 

สภาพภูมิอากาศ : สิงคโปร์์์

สภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ในเขตมรสุมทำให้มีอากาศอบอุ่นเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25 – 32 องศา เซลเซียส แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ

1. ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (North-East Monsoon Season) ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 - 26 องศา เซลเซี ยส โดยอากาศจะเย็ นที่ สุ ดในเดื อนธั นวาคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 20 องศา เซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ จะมีฝนหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ฤดูก่อนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (Pre South-West Monsoon) ระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 - 34 องศา เซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศา เซลเซียส

 

3. ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (South-West Monsoon Season) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน มีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้

4. ฤดูก่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (Pre North-East Monsoon) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก

singapore flag     สิงคโปร์     singapore flag