header-photo

asean-info.com

 

  สิงคโปร์ - ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่จำกัด และมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่น้อย แต่ด้วยความที่ได้เปรียบในด้านตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ทำให้สิงคโปร์เป็นผู้กลั่นน้ำมันรายใหญ่อันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา

รายได้หลักของสิงคโปร์มาจากการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าถึง 26% ของมูลค่าสินค้าส่งออกที่ผลิตในประเทศ รองลงมาคือเคมีภัณฑ์ ประมาณ 19.6% และ เครื่องใช้ไฟฟ้า 19.20%

 

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้า มีความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงเท่าๆ กับประเทศใหญ่ 4 ประเทศในกลุ่ม EU สิงคโปร์ เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสูง มีสัดส่วนของมูลค่าการค้าต่อ GDP สูงที่สุดในโลกคือ 3:1 ในช่วงปี 2545-2546 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกถดถอย เกิดปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง การก่อการร้าย และปัญหาการระบาดโรคซาร์ ทำให้เศรษฐกิจสิงโปร์เติบโตเพียงเล็กน้อยคือ 2.2 และ 1.1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

อย่างไรก็ดีตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งปัจจุบัน เศรษฐกิจสิงคโปร์ เติบโตอย่างเกินเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยต่ำ และการส่งออกที่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์โดยรวม (ทั้งภายในและภายนอกประเทศ) ซึ่งขยายตัวในอัตรา ระดับสูง และส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ เช่น โครงการ Integrated Resort at Marina South ซึ่งเป็นโครงการมูลค่าหลายพันล้านสิงคโปร์ดอลล่าร์ด้านปิโตรเคมีของบริษัทเชลล์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ อาหาร
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวันไทย
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน อินโดนีเซีย

 

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน : สิงคโปร์

singapore money
สกุลเงิน
: ดอลลาร์สิงคโปร์ ตัวย่อ SGD (Singapore Dollar)
อัตราแลกเปลี่ยน
: 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 22.86 บาท
(ข้อมูล กรกฎาคม ปี 2563)
: 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 0.73 ดอลลาร์สหรัฐ

 

จุดอ่อน/จุดแข็ง : สิงคโปร์

จุดแข็ง : รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดในอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
  : การเมืองมีเสถียรภาพ
  : เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
  : แรงงานมีทักษะสูง
  : ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ
  : มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ
   
จุดอ่อน : พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
  : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง

 

singapore flag     สิงคโปร์     singapore flag