header-photo

asean-info.com

 

  ฟิลิปปินส์ - การเมืองและการปกครอง  

ฟิลิปปินส์มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ แบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ มีประธานาธิบดีซึ่งได้จากการเลือกตั้งเป็นประมุขและผู้นำรัฐบาล

 

มีการแบ่งหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น (local government units, LGUs) โดยที่มีจังหวัดเป็นหน่วยหลักในปี พ.ศ. 2545 มี 79 จังหวัด (provinces) แบ่งออกเป็นเมือง (cities) และเทศบาล (municipalities) ซึ่งหน่วยการปกครองทั้งสองยังประกอบไปด้วย บารังไกย์ (barangay) อีกทอดหนึ่ง ถือเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นที่เล็กที่สุด

17 เขตปกครองของฟิลิปปินส
17 เขตปกครองของฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 17 เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดให้อยู่ใน 16 เขตเพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) สำหรับเขตทั้ง 16 เขตนั้น อยู่ในหมู่เกาะลูซอน จำนวน 8 เขต, อยู่ในหมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) จำนวน 3 เขต และหมู่เกาะมินดาเนา จำวน 6 เขต

 

ผู้นำประเทศฟิลิปปินส์ philippines flag

เบนิกโน อากีโนที่ 3
นายโรดริโก ดูเตร์เต

     ประธานาธิปดี : นายโรดริโก ดูเตร์เต

     

 

philippines flag     ฟิลิปปินส์     philippines flag