header-photo
 

 ฟิลิปปินส์์ - ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ : ฟิลิปปินส์์

แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์

มีพื้นที่ประมาณ 298,170 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น 42% ของพื้นที่ประเทศไทย) พื้นน้ำ 1,830 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่มากถึง 7,107 เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ 36,289 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปประมาณ 100 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับทะเลลูซอน
ทิศใต้ ติดกับทะเลมินดาเนา
ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลจีนใต้
 

หมู่เกาะของฟิลิปปินส์ จะเป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ ทำให้มักเกิดแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้ง และในปัจจุบัน ก็ยังมีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุอย่างน้อย 22 ลูก โดยเฉพาะภูเขาไฟมายอน (Mayon) พินาตูโบ (Pinatubo) และทาล (Taal)

นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังมีทราบแคบๆ ซึ่งจะมีที่ราบสำคัญคือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอนที่เรียกว่า ที่ราบมะนิลา ถือเป็น ที่ราบที่ใหญ่ที่สุด

ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น 3 หมู่เกาะหลักที่สำคัญได้แก่

   - หมู่เกาะลูซอน (Luzon) ทางตอนเหนือของประเทศ

   - หมู่เกาะวิสซายาทางตอนกลางของประเทศ (Visayas)

   - หมู่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศ (Mindanao)

 

สภาพภูมิอากาศ : ฟิลิปปินส์์

ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาลคือ

   ฤดูร้อน (ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

   ฤดูฝน (ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม)

   ฤดูหนาว (ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์)

 

จากผลของการอยู่ในเขตมรสุม ฟิลิปปินส์จึงต้องประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้งจากพายุ และไต้ฝุ่น

เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกหนักมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

philippines flag     ฟิลิปปินส์     philippines flag