header-photo

asean-info.com

 

  ลาว - การเมืองและการปกครอง  

การเมืองของ สปป.ลาวมีเสถียรภาพ เนื่องจากปกครองด้วยระบบ สังคมนิยม สปป.ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 มีพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (The Lao People’s Revolutionary Party : LPRP) เป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศเพียงพรรคเดียวมาโดย ตลอด และคาดว่าจะยังคงรักษาอำนาจทางการเมืองใน ลาวได้ต่อไป

เดือนมีนาคมปี 2554 ลาวมีการประชุมใหญ่สมัชชาครั้งที่ 9 ของพรรคฯ และมีการคัดเลือกคณะผู้บริหารพรรคและเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ทางการเมืองชุดใหม่ (คณะกรรมการกรมการเมืองและคณะกรรมการศูนย์กลางพรรค) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก 5 ปี ตามรอบการประชุมใหญ่สมัชชาพรรค ประชาชนปฏิวัติลาว

พลโท จูมมาลี ไซยะสอน
ประธานประเทศ นายบุนยัง วอละจิต

ลาวมีสถาบันการเมืองที่สำคัญคือ

   1. พรรคประชาชนปฏิวัติลาว

   2. สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)

   3. สภาแห่งชาติ (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ที่พรรคฯเสนอ)

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย : ลาวได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2534

 

 

ผู้นำประเทศลาวlao flag

นายบัวสอน บุบผาวัน
นายกรัฐมนตรี ดร. ทองลุน สีสุลิด

     ประธานประเทศ : นายบุนยัง วอละจิต

     นายกรัฐมนตรี : ดร. ทองลุน สีสุลิด

 

lao flag     ลาว     lao flag