header-photo

asean-info.com

 

  ลาว - ข้อมูลทางเศรษฐกิจ  

ลาวดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และเริ่ม ปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรี เมื่อปี 2529 โดยการใช้ “นโยบายจินตนาการใหม่” (NEM : New Economic Mechanism) เน้นความสำคัญของระบบราคาที่ เป็นไปตามกลไกตลาด และการบริหารในเชิงธุรกิจมากขึ้น โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในลาวมากขึ้น

ในปี 2554-2558 สปป.ลาว จะอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และได้ตั้งเป้า ไว้ว่าจะนำพาประเทศออกมาจากบัญชีรายชื่อประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) ให้ได้ภายในปี 2563

 

จากข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของ ลาว ตั้งแต่ปี 2545-2553 พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มูลค่าการส่งออก-นำเข้าของ สินค้าต่างๆ ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทาง เศรษฐกิจของลาว ว่ากำลังมีการเจริญ เติบโตและพร้อมเปิดรับความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แล้วการที่มูลค่า การส่งออก-นำเข้าเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของประชาชนภายในประเทศ เช่นเดียวกัน ซึ่งพบว่ากำลังซื้อของชาวลาว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในอดีต (ปี 2545 : 327 เหรียญสหรัฐ ต่อคน/ปี โดยเพิ่มขึ้น เป็น 986 เหรียญสหรัฐ ต่อคน/ปี ในปี 2553) แม้ว่ารายได้ดังกล่าว จะยังไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ กำลังพัฒนาอื่นๆ แต่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ รายได้ต่อหัว ทำให้ชาวลาวเพิ่มอำนาจซื้อของ ตัวเองได้สูงขึ้น และย่อมส่งผลดีต่อการค้า

ลาวมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผืนป่า และพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ รวมทั้งมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น ดีบุก ยิปซัม ตะกั่ว เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี และน้ำมัน ไปจนถึงเหมืองแร่ทองคำ นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับผลิต ไฟฟ้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมาก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ไทย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมัน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา
    สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์

 

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน : ลาว

lao money
สกุลเงิน
: กีบ (KIP) ตัวย่อ LAK
อัตราแลกเปลี่ยน
: 289 กีบ = 1 บาท
(ข้อมูล กรกฎาคม ปี 2563)
: 9,080 กีบ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ

 

จุดอ่อน/จุดแข็ง : ลาว

จุดแข็ง : มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ
  : การเมืองมีเสถียรภาพ
  : ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ
    (2.06 ดอลล่าร์สหรัฐต่อวัน หรือประมาณ วันละ 60 บาท)
    
จุดอ่อน : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
  : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกทะเล
    

lao flag     ลาว     lao flag