header-photo

asean-info.com

 

  กัมพูชา - การเมืองและการปกครอง  

มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีจากการเลือกตั้งของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุน
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ส่วนการปกครอง กัมพูชาแบ่งเขตการปกครองเป็น 23 จังหวัด (เรียกว่าเขต) ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีอำเภอ เป็นศูนย์กลางปกครองเรียกว่า "กรุง" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง

 

 

ผู้นำประเทศกัมพูชา

ฮุนเซน
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

     ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

     ผู้นำรัฐบาล : สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

 
cambodia flag     กัมพูชา     cambodia flag