header-photo

asean brunei

 

  กัมพูชา - บุคคล / สถานที่ / เหตุการณ์สำคัญ 

 

บุคคลสำคัญ : กัมพูชา

cambodia flag สมเด็จพระนโรดมสีหนุ หรือ เจ้าสีหนุ (Norodom Sihanouk)
เจ้านโรดมสีหนุ
อดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชา และเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หลายสมัยก่อนจะสละราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสนโรดม สีหมุนี ซึ่งกินเนสส์บุ๊กบันทึกว่า พระองค์ทางเป็นนักการเมืองที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากที่สุดในโลก

 

cambodia flagสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน
ฮุนเซน
เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ 33 ปี นับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของกัมพูชา และดำรง ตำแหน่งมาหลายสมัยจนถึงปัจจุบัน

 

 

สถานที่สำคัญ: กัมพูชา

นครวัด (Angor Wat)
cambodia flag นครวัด (Angor Wat) :
เทวสถานในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ฯ มรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อ "เมืองพระนคร" เมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งนับรวมโบราณสถานหลายแห่ง ทั้งนครธมปราสาท บายน และรูปสลักจำนวนมากด้วย

 

นครธม (Angor Thom)
cambodia flagนครธม (Angor Thom) :
เมืองหลวงแห่งสุดท้ายของอาณาจักรขอม สถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าชยวรมันที่ 7 อยู่เหนือของนครวัด ใจกลางพระนครมี ปราสาทหลัก เรียกว่า ปราสาทบายน และมีซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 ด้าน

  

ทะเลสาบ "โตนเลสาบ" (Tonle Sap)
cambodia flagทะเลสาบ "โตนเลสาบ" (Tonle Sap) :
ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัด อยู่ตรงกลางประเทศกัมพูชาเชื่อมกับ แม่น้ำโขง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และมีพันธ์ปลาน้ำจืดชุกชุม จึงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญของกัมพูชา และที่ทะเลสาบนี้เองที่เป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

เหตุการณ์สำคัญ : กัมพูชา

-  ปี พ.ศ. 2406 กัมพูชาตกอยู่ในอำนาจและกลายเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2496 กัมพูชาได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส
2 มีนาคม พ.ศ.2498 เจ้าสีหนุสละราชสมบัติ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
- 18 มีนาคม พ.ศ. 2512 สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดโจมตีเส้นทางลำเลียงสนับสนุนฝ่ายเวียดนามเหนือ
- 18 มีนาคม พ.ศ. 2513 กลุ่มการเมืองฝ่ายขวาทำการรัฐประหาร นายพลลอน นอล ขึ้นสู่อำนาจ และประกาศสงครามกับเวียดนามเหนือ
- 17 เมษายน พ.ศ. 2518 เขมรแดงโค่นนายพลลอน นอล นายเขียว สัมพัน ขึ้นเป็นประมุขของรัฐ และนาย พล พตเป็นนายกรัฐมนตรี
31 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ศาลพิเศษกัมพูชาไต่สวนอดีตสมาชิกเขมรแดง

 

cambodia flag     กัมพูชา     cambodia flag