header-photo
 

 กัมพูชา - ภูมิศาสตร์/ภูมิอากาศ 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ : กัมพูชา

แผนที่ประเทศกัมพูชา

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทย คิดเป็น 35% ของไทย) เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

   - ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก - 541 กิโลเมตร)

   - ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง - 1228 กิโลเมตร)

   - ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)

   - ทิศใต้ติดอ่าวไทย

 

กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบ และลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบ อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตะวันออก มีแนวเทือกเขาอันนัมที่ เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ มีแนวเทือกเขาพนมดงรัก ที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย ด้านใต้และตะวันตกใต้ มีแนวเทือกเขาบรรทัด ที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศ ไทย เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

 

 

สภาพภูมิอากาศ : กัมพูชา

กัมพูชามีภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน เป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม มีฝนตกชุกที่ยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเฉลี่ยใน กรุงพนมเปญ 27 องศาเซลเซียส)

- ฤดูฝนเริ่ม จาก เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

- ฤดูแล้ง เริ่มจากเดือน พฤศจิกายน - เมษายน

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากและมีอุณหภูมิสูงสุดที่สุดของปี เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด และเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุด

 

 

cambodia flag     กัมพูชา     cambodia flag