header-photo

asean-info.com

 

ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) - ความร่วมมือที่ผ่านมา

 

ตั้งแต่มีการก่อตั้งอาเซียนในปี พ.ศ. 2510 กลุ่มประเทศสมาชิกมีการร่วมมือกันในเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจคือ

 

- ปี 2535 มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

 

- ปี 2541 จัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area - AIA) เพื่อส่งเสริมการลงทุน ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคการเปิดการค้าเสรี สร้างความร่วมมือด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว การเงิน การเกษตร และด้านคมนาคม

 

นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งกลไกตรวจสอบในภูมิภาค (Regional Surveillance Mechanism) รวมทั้งร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Architecture) หลังจากที่เกิดวิกฤติการณ์ด้านการเงินและเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย